Woda w mieście

Share

Miasta rozwijają się coraz bardziej, co wpływa na miejskie, ale także pozamiejskie środowisko. Zwiększa się jednocześnie skala wyzwań, przed jakimi stają mieszkańcy miast. Problem stanowią zanieczyszczone powietrze, miejskie wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody czy utrata naturalnych siedlisk ptaków i zwierząt. Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest efektywnym środkiem radzenia sobie z wieloma z tych problemów jednocześnie. Wprowadzanie elementów zielono-błękitnej infrastruktury ma przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Zielono-niebieska infrastruktura to np. systemy zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, renaturyzacja istniejących cieków wodnych i stawów czy tworzenie retencyjnych zbiorników i rowów.

Ogrody deszczowe

Przypominają zwyczajny ogród, ale są o wiele bardziej złożonym projektem. Składają się głównie z takich gatunków roślin, które są nie tylko ozdobą, ale także oczyszczają wodę. Głównym zadaniem ogrodów deszczowych jest zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych. Mogą być zaprojektowane zarówno jako rozwiązanie filtrujące wodę opadową, jak i rozwiązanie szczelne, pełniące głównie funkcję retencyjną. Ogrody deszczowe w mieście poprawiają komfort życia i zdrowia ludzi, mają wpływ na różnorodność biologiczną. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej roślinności oraz warstw filtrujących podłoża, ogród deszczowy może wstępnie oczyścić wodę i wprowadzić ją do głębszych warstw gleby. W ten sposób woda opadowa zostaje zatrzymana w krajobrazie. Jeżeli warunki gruntowe nie sprzyjają wsiąkaniu wody (np. mamy do czynienia z glebą gliniastą lub inną powierzchnią nieprzepuszczalną), ogród deszczowy można urządzić w pojemniku lub w wersji szczelnej w gruncie.

Formularz przystąpienia do Programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”