Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zakup koszy