Wał Rajszewski 1k 2019 | Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy