Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy część 1 – zmiana 22.09.2020 | Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy