Załącznik nr 4A do SIWZ – tabela elementów scalonych część 1 | Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy