Załącznik nr 2A do SIWZ-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy