Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy