Załącznik nr 1B do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy część 2 – zmiana 22.09.2020.doc | Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy