Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy