Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Dostawa, posadzenie i pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy