Załącznik nr 4 do UMOWY – Wzór tabeli .xls dla danych wykonanej inwentaryzacji | Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie