Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…