Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy