Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy