Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy