Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie