Załącznik nr 5A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy