Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy