Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Golędzinowski 1 kons 2018.pdf | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy