Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola