Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.