Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.