Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.