Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji w 2020 r., w tym zakup wraz z dostawą 2 hydraulicznie pompowanych korków kanalizacyjnych DN 1200-1500 mm.