Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_11.09.2018 | Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy