Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy