Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy