Załącznik nr 1C do SIWZ – Regulamin Wydawania Atestów PZH atm | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy