Załącznik nr 1B do SIWZ – zestawienie elementów zamówienia w ramach prawa opcji atm | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy