Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia atm | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich znajdujących się na terenie m.st. Warszawy