Załączniki nr 3A-3I – kosztorysy | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy