Załącznik nr 8 do SIWZ – zał. 5 do umowy- formularz oferty | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku