Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku