Załącznik nr 3 do SIWZ – Wytyczne eksploatacyjne automatycznych toalet miejskich | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku