Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | „Specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzew”