Załącznik nr 8B do SIWZ – Zal nr 1 do Umowy – Lokalizacja drzew część 2 | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem, zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi działaniami dla drzew rosnących w pasach drogowych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy