Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem, zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi działaniami dla drzew rosnących w pasach drogowych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy