Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy (część I) zmiana 28.02.2020 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej