załącznik nr 6 do UMOWY – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach.bulwarach (część II) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej