Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa oraz dostawa i montaż pływającej sauny miejskiej wraz z dokonaniem niezbędnych wpisów do rejestru i pozyskaniem dokumentów bezpieczeństwa statku.