Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa oraz dostawa i montaż pływającej sauny miejskiej wraz z dokonaniem niezbędnych wpisów do rejestru i pozyskaniem dokumentów bezpieczeństwa statku.