Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły