Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły