Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły