Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły