Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego