Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających