Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających