Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych