Załącznik nr 4 do SIWZ – Zaświadczenie o braku sprzeciwu (Zał.nr 3 do OPZ) | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)